เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผังเมืองระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน

วันที่ 27 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายวิโรจน์  วรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นำโดย พลตำรวจตรี พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าราชการ, พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาผังเมืองรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

โดย เทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอภาพรวมโครงการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) เพื่อต่อยอดแนวคิด ส่งเสริมเมืองน่าอยู่สู่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ที่บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการจังหวัดลำพูน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือ สามารถพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม รองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ของเมืองลำพูน รักษาเอกลักษณ์ และปรับปรุงพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า ขยายผลพัฒนาเมืองที่น่าอยู่ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดีอย่างยั่งยืน

************************************************************************************************