เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (Management Committee) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (Project on the Development of Local Authorities of a Community – based Integrated Elderly Care Model through the Networking in Thailand) ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการฯ  ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์กร ความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) ร่วมกับ องค์กร Nogezaka – Glocal , เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการแนะนำคณะผู้บริหาร และตัวแทนผู้เข้าประชุม พร้อมชี้แจงรายละเอียดที่มาของโครงการฯ แผนการดำเนินการในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่าย รวมถึงพิธีเปิดโครงการฯ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายได้เพิ่มศักยภาพบุคลากรจากเทศบาลในการดำเนินกิจกรรมด้านการบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุตามความต้องการและบริบทของแต่ละชุมชน สามารถพัฒนาและต่อยอด รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานระหว่างกันได้เพื่อสร้างสังคมแห่งผู้สูงอายุที่น่าอยู่และมีคุณภาพ

****************************************************