สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน (ส.ท.จ.ลำพูน) จัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงระเบีบบวาระ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนจากสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ เพื่อใช้ในกิจกรรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในจังหวัดลำพูน, การหารือแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพีรภัทร ปวงอูป หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน

สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลฯ ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานที่สำคัญของท้องถิ่น และการเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในฐานะที่เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติราชการอื่นๆ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงาน และการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

***********************************************************************************************