เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5/2566 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

 

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธาน  เปิดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมในการประชุมดังกล่าว เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สรุปโครงการการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย กองสวัสดิการสังคม , การชี้แจงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมถึง การสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่บุคลากรที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ โดย กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน  ตลอดจน การซักซ้อมเตรียมแผนงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดย กองการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้ การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน