เทศบาลเมืองลำพูนประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566  โดยมี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูล และรายละเอียดโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลเมืองลำพูนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน

*******************************************************************************