เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกิจกรรม KICK OFF NO FOAM ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ขับเคลื่อนนโยบาย ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม มุ่งลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) เพื่อต่อยอดโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม กิจกรรมขึ้นบริเวณตลาดจตุจักรลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ , เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนร่วมกิจกรรม

นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีการจัดการขยะอย่างครบวงจร มีการดูแลบ้านเมืองให้สะอาด สวยงาม ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อต่อยอดโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม  (No Foam)

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้ประกาศเป็นจังหวัดสะอาดในปี 2560 และในปี 2561 จังหวัดลำพูนประกาศ เป็นจังหวัดปราศจากโฟม ( No Foam ) แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งการขับเคลื่อนแนวทาง “จังหวัดลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม” จะมีการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย การรณรงค์ สร้างจิตสำนึก กำหนดกติกา/มาตรการ กลไกในระดับต่างๆ เชิญชวนหน่วยงานของรัฐ โรงเรียน ร้านค้า สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ/สรุปเป้าหมาย และทำบันทึกข้อตกลง Kick off, สนับสนุนวัสดุ ภาชนะ ทดแทนโฟม เพื่อสร้างแรงจูงใจ, ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ/ ศูนย์เรียนรู้เพื่อลดปริมาณขยะ ตรวจติดตามประเมินผล มอบรางวัล และประกาศเป็นพื้นที่สะอาดปราศจากโฟม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบป้ายรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) ให้กับสถานประกอบบการ ร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว จากนั้น ได้เดินเยี่ยมชมแผงตลาดที่ใช้วัสดุอื่นทดแทนการใช้โฟม ในการบรรจุอาการจำหน่าย โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมกันลด ละ เลิกการใช้โฟม ได้อย่างจริงจัง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดจำนวนขยะแล้ว ยังสามารถบรรลุเป้าหมายให้จังหวัดลำพูน ยังคงเป็นจังหวัดปลอดโฟมได้อย่างแท้จริง

*******************************************************************************