เทศบาลเมืองลำพูน อบรมการทำโคมล้านนาประยุกต์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนารายได้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำโคม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมฯ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำโคมล้านนาประยุกต์ และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้

สำหรับการจัดอบรมโครงการดังกล่าว โดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำโคมล้านนาประยุกต์ โดย ทีมวิทยากร ครู ก. นางสาววลีทิพย์ อินทรวงศ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำโคมล้านนาประยุกต์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน มีการส่งเสริมอาชีพการทำโคมล้านนาให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมสร้างทักษะการทำโคมล้านนาประยุกต์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มประชาชนทั่วไปให้สามารถประดิษฐ์โคมเพื่อนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาล โดยเทศบาลฯ มีการประกันรายได้จากการรับซื้อโคมส่วนหนึ่งจากชุมชนเพื่อนำมาประดับตกแต่งเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลโคมแสนดวงของเมืองลำพูนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ ต่อยอดการทำโคมล้านนาประยุกต์ นำคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดเกิดรายได้ในระยะยาวให้กับชุมชนเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

********************************************************************************************