เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนและผ้าป่าขยะรีไซเคิล จัดโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการฯ และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง 17 ชุมชน พร้อมการประกอบพิธีทางศาสนาทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ “ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน” เป็นการต่อยอดความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน

กิจกรรมในปีนี้มีการจัดขบวนแห่ผ้าป่าขยะรีไซเคิล จากเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดลำพูน พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการจากภาคีเครือข่าย ให้ความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ , สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน, สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน, เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับชุมชน นิทรรศการเรื่อง การบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชนและผ้าป่าขยะรีไซเคิล และแกนนำชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเปียก

เทศบาลเมืองลำพูน จึงดำเนินการขับเคลื่อนโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิลให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดลำพูนในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชน อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้คัดแยกขยะรีไซเคิลที่ถูกทิ้งแบบไร้ประโยชน์ นำมาบริจาคให้กับเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อรวบรวมไว้นำร่วมในกิจกรรมผ้าป่าขยะ ซึ่งขยะเหล่านี้จะถูกจำหน่ายรายได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และส่วนหนึ่งสำหรับใช้บริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

*******************************************************************************