ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำพูนว่าด้วย การจัดระบบการจราจร กำหนดให้รถเดินทางเดียว และกำหนดการจอดรถ