เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน  จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบกิจกรรม  ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน สำหรับในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่สมาชิกในชมรมฯ จะได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในชมรม

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การรับฟังธรรมบรรยาย และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน