เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ UddC-CEUS ประชุมสรุปติดตามความคืบหน้าโครงการ “ฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้-เมืองเดินดี”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือติดตามความคืบหน้าของโครงการ “ฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้-เมืองเดินดี” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC-CEUS)

โดย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง) ได้นำเสนอความคืบหน้าของโครงการฯ เพื่อสำรวจเมืองลำพูน พร้อมนำเสนอแบบ design development  และความเป็นไปได้ของพื้นที่นำร่องโครงการบนถนนอินทยงยศ ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองลำพูน ด้วยการออกแบบถนน ทางเท้า ให้ประชาชนสามารถเดินเท้า เดินออกกำลัง หรือเดินท่องเที่ยว ได้อย่างปลอดภัย ช่วยลดปริมาณการใช้ยานพาหนะ ลดความแออัดของเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ที่จะช่วยดูดซับควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

*********************************************************************************************