เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565

เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองลำพูน (พื้นที่ 102 ไร่) ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติพร้อมให้กำลังใจกับเหล่าลูกเสือ และเนตรนารีทั้งหมดที่ร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมในครั้งนี้

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและครบถ้วนตามหลักสูตรการจัดค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี จัดขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักเรียน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือตนเอง เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ สามารถอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากและอุปสรรคปัญหา เกิดกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมสังคม ของมนุษย์ที่สามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ต่างๆได้ พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

*******************************************************************************************