เทศบาลเมืองลำพูนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การขับเคลื่อน การดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางศิรินารถ  โพธิ์อยู่  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ  TO BE  NUMBER ONEและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่1/2566 พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองลำพูน ระหว่างนายอำเภอเมืองลำพูน กับหัวหน้าส่วนราชการฯ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมการประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “วันรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยมการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” จัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

***********************************************************************************