เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบคูเมือง 15 คูเมือง ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน , ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่พนักงานทุกคนที่ร่วมทำความสะอาดเมืองในครั้งนี้
ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรถตัดกิ่งไม้ , รถขนขยะ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดต่างๆ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคูเมืองทั้ง 15 คูเมือง และดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ถือเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะให้บ้านเมืองมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกรักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองสีเขียว มุ่งสู่เมืองลำพูนน่าอยู่อย่างยั่งยืน