เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565

เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองลำพูน (พื้นที่ 102 ไร่) ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติพร้อมให้กำลังใจกับเหล่าลูกเสือและเนตรนารีที่ร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมในครั้งนี้

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและครบถ้วนตามหลักสูตรการจัดค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือตนเอง เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ สามารถอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากและอุปสรรคปัญหา เกิดกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมสังคม ของมนุษย์ที่สามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้  พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

***********************************************************************************************