เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมประชาคม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมประชาคมภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน และประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง (พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อระดมความคิดเห็นและรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อที่นำข้อมูลที่สำคัญมารวบรวมและพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ประธานกรรมการชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุม

นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูนได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมประชาคมภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมพร้อมกล่าวถึงนโยบายในการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมกล่าวถึงความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริการสาธารณะ โดย นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูนได้การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนและประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ร่วมระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลำพูนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

******************************************************************************************