ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป้นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565