ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2565