ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2558