ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2565