เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นำโดย นายสันติ เสรีเศวตรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองตะพานหิน จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการบริหารที่ดี และการดำเนินการโครงการต่างๆ โดย นายวิโรจน์ วรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้นำเสนอพร้อมบรรยายสรุปโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) ที่เป็นโครงการสำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเมืองตามบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรม และที่สำคัญคือความความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีของประชาชนที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาต่อไป
********************************************************************************