เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 โดยมี นายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เปิดการประชุม, นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน พนักงานเทศบาล และประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

โดยมี ระเบียบวาระการประชุม แนะนำพนักงานเทศบาลและพนักงานครูที่ได้รับการโอนย้าย , ระเบียบวาระ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว และเรื่องที่เสนอใหม่, การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 , ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ), ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (กองการแพทย์) และเรื่อง ขอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (กรณีเร่งด่วน) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

************************************************************************************