เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับระบบสื่อสารทุกเครือข่ายจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ระบบสื่อสารทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม บริเวณถนนรอบเมืองนอก ตั้งแต่สี่แยกวัดมหาวันไปถึงประตูสี่แยกประตูช้างสี เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯถนนรอบเมืองนอก โดยการรื้อถอนระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารให้อยู่ในรูปเคเบิ้ลใต้ดิน และมีเป้าหมายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองลำพูนให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และสามารถรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน