เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์โปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ผ่านการอบรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings โดยผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เกี่ยวกับข้อกฎหมายพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ ร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน