เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานวันมาฆบูชา สืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ ห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี

        วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานวันมาฆบูชา สืบสานตำนานสองเจดีย์ธาตุ ร่วมเดินขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัยและผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ซึ่งได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พร้อมคณะสงฆ์ สามเณร วัดพระธาตุหริภุญชัยฯร่วมในขบวน และนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดลำพูน ร่วมขบวนดังกล่าว
           โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โอวาทปาติโมกข์ และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พร้อมประกอบพิธีเวียนเทียนและเวียนผ้าห่มรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในอดีตกาลพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีพระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย และพระสงฆ์เหล่านั้นยังเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า และพระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ในวันนี้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนจึงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และงดเว้นอบายมุขทั้งปวง รวมถึงเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
**************************************************************************************