เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่1

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วย การพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง ระหว่างมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับบริษัท เอไอ แอนด์โรโบติกส์ เวนเจอร์ จำกัด (AI and Robotics Ventures) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 60 แห่ง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOA) ว่าด้วย โครงการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ระหว่าง มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 60 แห่ง พร้อมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการเงินโครงการวิจัยฯ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ

********************************************************************************************