เทศบาลเมืองลำพูนร่วมการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลดล็อคศักยภาพเมืองและการระดมทุนเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยารองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ“การปลดล็อคศักยภาพเมืองและการระดมทุนเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยบริการและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท) ร่วมกับธนาคารโลก (Word Bank) ภายใต้โครงการประเมินแหล่งเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมือง (Thailand Urban Infastruckture Finance Assessment : TUIF) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.Fabrizio Zarcone ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดการประชุม

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการยกระดับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งยั้งส่งเสริมให้เมืองต่างๆมีการวางแผนในการระดมเงินทุนสำหรับการลงทุนที่จะช่วยให้เมืองสามารถดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม (Spatial Planning) อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็น พร้อมนำแผนการลงทุนของเมืองมาร่วมกันพัฒนา Investment Pitches หรือการสร้าง “จุดขายในการลงทุน” พร้อมการจำลองสถานการณ์การนำเสนอโครงการลงทุนของเมืองต่างๆ อาศัยความโดดเด่นและดึงความน่าสนใจของเมืองมานำเสนอให้แก่นักลงทุน  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

***********************************************************************************