เทศบาลเมืองลำพูน เดินหน้ากำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และลดปริมาณวัชพืชอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำบริเวณแม่น้ำกวง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแม่น้ำกวง ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องในการควบคุมปริมาณผักตบชวาที่มีความทนทาน ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ซึ่งการเจริญเติบโตของผักตบชวาจะเกิดความเสียหายต่อพืชพื้นเมืองและระบบนิเวศ และเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำของฝายหรือประตูระบายน้ำและการไหลของน้ำตามธรรมชาติ ทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ลูกน้ำยุงลาย เทศบาลเมืองลำพูนจึงเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมคืนความสมดุลให้ธรรมชาติ

***********************************************************************************************