ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำฝน ตลาดสดหนองดอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)