เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6/2566 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธาน เปิดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยมี นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมในการประชุมดังกล่าว เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปฎิบัติงานเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และการคัดเลือก ยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย กองสวัสดิการสังคม ตลอดจนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 โดย กองการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้ การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

*****************************************************************************