ประกาศเผยแพร่ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ