เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายวิโรจน์ วรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งในปีนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้จัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พร้อมกันทั่วประเทศ

*********************************************************************************************