เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปูพรมฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมพื้นที่ 17 ชุมชน

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยลงพื้นที่นำร่องในชุมชนหน้าสถานีรถไฟและชุมชนสันป่ายางหน่อม ทั้งนิ้ ประชาชนสามารถนำสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการได้ ในระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. และให้บริการสำหรับรายที่ตกค้าง ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน