เทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมการประชุมสัมนนาเชิงวิชาการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริครั้งที่ 1/2566

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย กรรมาธิการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริจัดการประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2566 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมากจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง ประธานสันนิบาตภาคเหนือ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมาธิการด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2566 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2566
การจัดประชุมสัมมนามีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงและโครงการขยายผลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์” รวมถึงการศึกษาดูงานแปลงป่าเศรษฐกิจแมคคาเดเมีย ,กาแฟอาราบิก้าดอยตุง , โรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย บริษัท นวุติ จำกัดไซต์ 1 พระตำหนักดอยตุง และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียง