เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน  ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีฯ

โดย นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานในพิธี ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 6 คน แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 คน  และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 201 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 124 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 325 คน จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้ มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้กล่าวความรู้สึกในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 42 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

**************************************************************************************************