ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบสล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566