เทศบาลเมืองลำพูนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 26 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนในฐานะเจ้าภาพการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม. นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวต้อนรับ และนายอุดม ปิงคะยอม ประธานชมรม อสม.จังหวัดลำพูน กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับเกียรติจาก นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีตัวแทน อสม.ทั้ง 15 ตำบลในจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรรมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นของ อสม.ทั้ง 15 ตำบล ,การแข่งขันกีฬาเปตองกระชับมิตร และการประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์จากตัวแทน อสม.18 รพ.สต. จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

ทั้งนี้ อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุข นับเป็นจิตอาสาที่เสียสละแรงกายแรงใจ เป็นกำลังสำคัญคอยให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ชาวบ้าน เป็นจิตอาสาที่เสียสละแรงกายแรงใจ เวลา และทุนทรัพย์ในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้ พร้อมนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆมีสุขภาพที่ดีขึ้น จึงมีการผลักดันให้มีวันสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็น”วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ”

*****************************************************************************************************************