เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้ เมืองเดินดี

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองลำพูนและพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล วัตถุประสงค์และแนวคิด รูปแบบการดำเนินการโครงการฟื้นใจเมืองลำพูนด้วยเมืองเดินได้เมืองเดินดีของเทศบาลเมืองลำพูน ภายใต้ข้อจำกัด อุปสรรคปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางและเป็นข้อมูลที่สนับสนุนในการบริหารจัดการทางเท้าสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนอยู่ในระหว่างการศึกษาและออกแบบพื้นที่เมืองลำพูนให้มีความน่าอยู่น่าอาศัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้คน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยด้วยการมีถนนและทางเท้าที่สะอาด ร่มรื่นและมีพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนได้ออกกำลังมากขึ้นด้วยการเดิน โดยคณะจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมเมืองพร้อมนำไปเป็นตัวอย่างและต้นแบบการดำเนินโครงการต่อไป
************************************************************************************