เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับมอบเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Heath Accreditation:EHA) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพวรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากโครงการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environment Heath Accreditation:EHA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดย นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการเหตุรำคาน (EHA : 6000) ระดับเกียรติบัตร
ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองลำพูน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น