เทศบาลเมืองลำพูนดำเนินการรื้อถอนสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร พร้อมถอนเสาไฟฟ้าเตรียมความพร้อม ตามโครงการ 1 จังหวัด 1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน และระบบสื่อสารทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรื้อถอนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆ พร้อมทำการถอนเสาไฟฟ้า ตั้งแต่บริเวณคูเมืองที่ 1 ไปจนถึงคูเมืองที่ 2 เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 ถนนรอบเมืองนอก จังหวัดลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และผู้อำนวยการกอง ร่วมกันปลูกต้นดอกแก้วเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความร่มรื่นให้กับถนนรอบเมืองนอก
การรื้อถอนระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารในครั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน และระบบสื่อสารทุกเครือ ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองลำพูนโดยการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทุกประเภทให้อยู่ในรูปเคเบิ้ลใต้ดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและสามารถรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน