เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศเจตนารมณ์ยืนหยัดในหลัก “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองลำพูนใสสะอาด” เน้น “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมการประชุมติดตามการบริหารราชการของเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมชี้แจงนโยบายของคณะผู้บริหาร ในการนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองลำพูนใสสะอาด 2566 และ “งดรับ งดให้”ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยเน้นย้ำให้บุคลากรของเทศบาลเมืองลำพูนทุกคน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง                          คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ตั้ง พร้อมเน้นย้ำเรื่องการ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลและสิ่งของอื่นๆทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 17 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน