เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันที่ 5 เมษายน 2566  จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยได้รับความเมตตาธรรม จากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเทศบาลเมืองลำพูน นางทิพย์วรรณ ความสุข  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูนด้านการศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดี ถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป  จัดขึ้น ณ วัดบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

****************************************************************************************************