เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนเมษายน 2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำเดือนเมษายน โดยเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การรับฟังธรรมบรรยาย และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุมากมาย
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการรดน้ำ-ดำหัว ตัวแทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และตัวแทนผู้พิการ ทั้ง 17 ชุมชน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมกล่าวทักทาย และร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลปี่ใหม่เมือง เพื่ออนุรักษสืบสานวัฒนธรรมของสมาชิกชมรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน