เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 “เทศบาล” หน่วยงานแห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เคียงข้างประชาชน

พุทธศักราช 2476 เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล

เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 ในช่วงเช้า นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง สักการะศาลพระภูมิของเทศบาลฯ พร้อมประกอบพิธีทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเทศบาล โดย รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้อ่านสารเนื่องใน วันเทศบาล ประจำปี 2566 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา เพื่อให้พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” รวมถึงบทบาทหน้าที่ราชการในการให้บริการและอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานโดยรอบเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงเป็นการต้อนรับประชาชนผู้เดินทางมาติดต่อขอรับบริการต่างๆจากเทศบาลเมืองลำพูน

*****************************************************************************************************