ประชาสัมพันธ์ แผนการออกตรวจประเมินร้านอาหาร เครื่องดื่ม และแผงลอยจำหน่ายอาหาร สำรวจข้อมูลการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2566 – 16 มิถุนายน 2566