เทศบาลเมืองลำพูนรายงานผลสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันแรก (24 เมษายน 2566)

                นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน แจ้งว่าตามที่เทศบาลเมืองลำพูนได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 โดยเริ่มประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนนั้น บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งในวันแรก มีผู้มาสมัคร จำนวน 1 คน คือ นางสุภัค ตาดี ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในนามกลุ่มคุณธรรม
         นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ ได้ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการรับสมัครให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรับทราบ จากนั้น เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน, คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
          ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง สมัครได้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต รักและมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน โดยนำหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างเวลา เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์ประสานงานและอำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 ต่อ 109 หรือ 113 ในวันเวลาราชการ.
*******************************************************************************************************************