เทศบาลเมืองลำพูนร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและน้ำเสียของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 26 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566

จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ พร้อมนำเสนอแนวทางการป้องกัน ลดผลกระทบจากอุทกภัยต่อระบบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จากนั้น นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชน ในภาพรวมของจังหวัดลำพูน  และเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมนำเสนอสรุป สถานการณ์ปัจจุบันขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองลำพูน และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ชุมชนเยี่ยมชมการดำเนินงานสถานีปรับคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองลำพูน

******************************************************************************************