ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ช่วยในการดับเพลิง) จำนวน 1 คัน ของเทศบาลเมืองลำพูน