เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เปิดการประชุม , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล , คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน , พนักงานเทศบาล และประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

โดยมี ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว และเรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งว่าง , ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

********************************************************************************