เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566

           วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 จังหวัดลำพูน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลเมืองลำพูน , หน่วยงานส่วนราชการ , และศรัทธาประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธี เพื่อถวายสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นพุทธสถานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของคนลำพูน เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูนให้คงอยู่สืบไป จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
           สำหรับงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย กำหนดจัดขึ้น ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ หรือที่ชาวเหนือเรียกว่า “วันแปดเป็ง” เป็นงานประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนา ได้มาร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2566
**************************************************************************************************************